Förskolans och skolans värdegrund

5169

Skollagen ställer krav på ändamålsenliga lokaler - Boverket

Läsa, skriva, räkna – garanti för tidiga insatser. Extra anpassningar och särskilt stöd. Planera för lovskola i grundskolan. Uppdraget om värdegrunden Enligt styrdokumenten ska skolan genom sitt demokratiska uppdrag främja ett skolklimat där alla barn och elever känner sig trygga och respekterade.

Skolans uppdrag skollagen

  1. Mitt lon efter skatt
  2. Stress medicine walmart

Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbild-ningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. I skolans kompensatoriska uppdrag ingår det att skapa förutsättningar för alla elever att nå målen med utbildningen. Tidiga och samordnade insatser.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper. I samarbete med hemmen skall skolan främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I skollagen framhålls vidare att skolan i sin verksamhet ska ta hänsyn till elevers olika behov (SFS 2010:800, 4 §, s.2).

Lärande för hållbar utveckling, LHU Naturskyddsföreningen

Hälsa och lärande förutsätter varandra. Därför är elevhälsa ett ansvar för alla i skolan. I skollagen tydliggörs att elevhälsan som tvärprofessionellt team främst ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Se hela listan på elevhalsokonsulterna.se Skolan ansvarar för varje elevs lärande, enligt skollagen.

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE

Skolans uppdrag skollagen

1999:886). Varje pedagog har ett uppdrag att kunna möta alla barn och ungdomar i skolan. Enligt skollagen (27 §) ska alla elever erbjudas minst tre hälsobesök jämnt fördelade under grundskoletiden. Det första hälsobesöket får förläggas till  Huvudmannens uppdrag och ansvar enligt styrdokumenten. Skolverkets allmänna råd Systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsendet reglerar mer i detalj Ta fram årshjul och skriftliga rutiner för förskolans/skolans eget kvalitetsarbete. Behöver eleverna skolskjuts till lovskolan kommer vi att hjälpa till att ordna det.

Skolverket förtydligar ytterligare I publikationen Allmänna råd för planering och genomförande av undervisning (Skolverket (2) 2011) skolans uppdrag att  Alla elever har enligt skollagen rätt till en likvärdig utbildning och ska ges av skolans kompensatoriska uppdrag för framförallt kunskaper och  Skollagen har tydliga krav: alla elever ska uppnå minst godkänt i alla ämnen. Detta lyckas svensk skola inte alltid med. Claes Nilholm, professor i  Skolans uppdrag kring jämställdhet och att motverka stereotypa val. 6 Skolverkets allmänna råd för studie- och yrkesvägledning behandlar  Kort om förskolans uppdrag 8. 1. sonalen ska kunna arbeta i enlighet med förskolans uppdrag lärande och fysisk miljö i förskola och skola, Skolverket 2005. I boken besvarar Elisabet Nihlfors bland annat frågor som: Hur fördelas pengarna till skolan?
Kurs ap7 räntefond

Ibland ska ordet skola tolkas mer abstrakt och vitt, som till exempel ”skolans uppdrag”. En skolenhet är, slår lagstiftaren fast, ”av huvudman för annan skolform än förskola organiserad enhet som omfattar verksamhet i en eller flera skolbyggnader som ligger nära varandra och till enheten knuten verksamhet som inte bedrivs i någon skolbyggnad.” (Ur 1 kapitlet 3 paragrafen (Lgr 11, Skolans värdegrund och uppdrag) – skapande arbete och lek är en väsentlig del i det aktiva lärandet (14 kap. 2 § skollagen och Lgr 11, Skolans värdegrund och uppdrag) – eleverna erbjuds en meningsfull fritid och rekreation (14 kap. 2 § skollagen) Fritidshemmet arbetar för att ge alla elever den ledning och stimulans som de Skollagen om fattar alla som arbetar i skolan. Den gäller alltså inte bara den pedagogiska personalen utan också måltidspersonal, vaktmästare, administratörer, skolhälsovård, städpersonal m fl. Kränkande behandling.

Skolan har i uppdrag att främja bra matvanor hos eleverna. Ansvaret för att måltiderna ska bli bra vilar på hela skolan, men att satsa på måltiden är att satsa på hela verksamheten! Lag, riktlinjer, och styrdokument som är bra att känna till. Skolans kompensatoriska uppdrag gäller det svenska skolväsendets skyldighet att se till att alla elever ges goda förutsättningar att nå de nationella kunskapskraven. Skyldigheten gäller oavsett elevens utgångsläge, till exempel socioekonomisk bakgrund eller funktionsvariationer. Enligt skolverket ska skolan "sträva efter att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig sin utbildning." Skolans uppdrag är att främja elevernas hälsa och lärande samt att förebygga ohälsa och hinder i lärandet.
Onedrive pris lagring

Skolans uppdrag skollagen

I skollagen framgår även de krav som ställs på huvudmannen för verksamheten. I läroplanerna som är förordningar beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet. Hälsosamtal i skolan på svenska. Skollagen (27 §) slår fast att alla elever ska erbjudas minst tre hälsobesök jämnt fördelade under grundskoletiden. Det första hälsobesöket får förläggas till förskoleklassen.

- Skolans uppdrag ”Skolan ska ge plats för alla barn. När barn med olika Ömsesidigt samband mellan hälsa och lärande – avspeglas i skollagen. uppdraget.
Järn apoteket kronanElevhälsan – uppdrag och möjligheter

Skolverket har nu samlat information om skolans värdegrund på ett lättillgängligt sätt på Skolverkets webbplats.